• Kwaliteit
 • Betrokkenheid
 • Samenwerking

Cookies en Cookiebeleid

 

 

PRIVACYVERKLARING FGN B.V.

 

Introductie

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door FGN B.V. (FGN). FGN is gevestigd aan de Jaap Bijzerweg 19, 3446 CR in Woerden.

 

Privacy is van groot belang voor FGN. Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die herleidbaar (kunnen) zijn tot een natuurlijk persoon, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook IP adressen. Persoonsgegevens worden door FGN verzameld en verwerkt overeenkomstig deze privacy verklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 juni 2022. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Daarom adviseren wij u deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en voor welke doeleinden?

 

FGN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u ons een verzoek of bericht stuurt via het contactformulier op de website of het algemene e-mailadres info@fgn.nl of via het e- mailadres van een van onze medewerkers. Dit betreft naam, e-mailadres en eventuele persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in uw bericht. Wij bewaren deze informatie voor zo lang als nodig is voor het beantwoorden van het bericht en eventueel langer met het oog op toekomstige samenwerkingen. Daarnaast bewaren wij deze informatie voor zover vereist in het kader van (wettelijke) administratieplichten.
 • Wij verzamelen contactgegevens van de contactpersonen bij onze relaties, zoals (potentiële) partner praktijken en leveranciers. Dit betreft naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer en (bedrijfs)adres. Wij verzamelen deze gegevens om de overeenkomst met de betreffende relatie te kunnen uitvoeren en om onze relaties op de hoogte houden door middel van nieuwsbrieven. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst met de relatie en eventueel langer met het oog op toekomstige samenwerkingen. Daarnaast bewaren wij deze informatie voor zover vereist in het kader van (wettelijke) administratieplichten.
 • Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt wanneer iemand ons een sollicitatie stuurt. We verwerken dit vanwege ons gerechtvaardigde belang om een bij de functie passende beoordeling te maken van de geschiktheid en betrouwbaarheid van een kandidaat, en voor het afwikkelen van de sollicitatieprocedure. Wanneer een kandidaat niet wordt aangenomen, verwijderen wij alle persoonsgegevens en documenten die door de betreffende kandidaat aan ons zijn verstrekt uiterlijk binnen 4 weken, tenzij wij met de kandidaat hebben afgesproken dat wij de kandidaat mogen benaderen voor nieuwe vacatures. In dat geval bewaren we de betreffende gegevens maximaal één jaar.

 

 

 

Aan welke derden verstrekken wij persoonsgegevens?

 

FGN deelt persoonsgegevens met externe dienstverleners, zoals hosting providers van de website, IT-dienstverleners en cloud service providers. Met deze dienstverleners worden niet meer persoonsgegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk in verband met de dienstverlening.

 

Derden waarmee FGN persoonsgegevens deelt, zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. FGN is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Wanneer een derde optreedt als verwerker van persoonsgegevens voor FGN, zal FGN met deze derde een verwerkersovereenkomst sluiten.

 

Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie hebben werknemers van FGN toegang tot persoonsgegevens. Alle werknemers van FGN zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

 

Uw gegevens worden in voorkomend geval doorgegeven aan derden die deze verwerken buiten de EU. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Is dat het geval, dan zullen we zorgen voor passende waarborgen, zoals door een contract te sluiten op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde model bepalingen (artikel 46 AVG).

 

Beveiligingsmaatregelen

 

FGN hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom heeft FGN passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

 

FGN maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

 

Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte

 

Voor zover FGN uw persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, heeft FGN voor passende waarborgen gezorgd. Indien u deze waarborgen wenst te raadplegen, kunt u contact opnemen via privacy@fgn.nl.

 

Wat zijn uw rechten?

 

Iedere persoon waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft bepaalde rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder is een overzicht opgenomen van de rechten die mogelijk relevant zijn:

 • u heeft het recht van ons bevestiging te ontvangen over of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • u heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • u heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken als deze onjuist zijn;
 • u heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • u heeft het recht op beperking van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken;
 • u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • u heeft het recht om toestemming in te trekken waar toestemming is gegeven;
 • u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

 

De website van FGN maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website tijdens het bezoek daarvan op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. U kunt cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

FGN maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te kunnen laten functioneren. Daarnaast maakt FGN gebruik van analytische cookies (Google Analytics) die de kwaliteit en functionaliteit van de website meten. Deze analytische cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie. FGN maakt geen gebruik van advertentie- of tracking cookies.

 

Contact

 

Mocht uw vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door FGN dan kunt u contact opnemen via privacy@fgn.nl of met onze FG Robert Gielisse via r.gielisse@eagles-law.com.